Davy | Week 15

Week 15

Zoals global forum dichterbij komt,  werkten we terug aan de laatste voorbereidingen  die getroffen moesten worden, wat elke keer opnieuw leuk en spannend is..

Deze week mochten we ook genieten van Kru Nam uit Thailand die hier in SF aanwezig was en haar verhaal vertelde in onder andere de kerk van Benita op woensdag avond, en op donderdag avond in USF..

Een zeer ontroerend verhaal over hoe Kru Nam kinderen van straat af haalde die gezien werden als de minste onder de minste en zelfs geen staats documenten hadden, en niet als Thai gezien werden, een strijd van jaren vechten en overleven met een weinig of geen inkomen om al deze kinderen te voeden.  Door Kru Nam’s sterke wil om deze kinderen een nieuwe toekomst te geven, kwam ze op een dag in ontmoeting met David Batstone waar ze elkaars verhaal vertelden.. Davids hart was geraakt en wou daar iets aan die situatie veranderen. Zo maakte hij zijn belofte waar en begon met het schrijven van een boek om de financiële steun te kunnen overhandigen aan dit project..  Tijdens het schrijven van Davids boek kreeg hij telkens email van Kru Nam met de melding dat er meer kinderen bijgekomen waren. Zo richtte David de Not For Sale campaign op en creëerde een team om daar samen aan te werken. Zoals vele malen gelezen in mijn vorige rapporten van mijn ervaringen hier bij NFS, kan ik alleen maar bevestigen dat het een fantastisch team is met passie en gedrevenheid om dan ook daadwerkelijk een einde te maken aan slavernij. Hierbij wil ik dan ook nogmaals bevestigen wat een groot hart ieder op zich heeft en een voorrecht voor mij om hier deel te mogen van uitmaken, te zien hoe de verschillend platforms zich uitbreiden in alle richtingen en de organisatie een uitzonderlijke groei kent..  Mensen van overal en alle achtergronden die een grote interesse tonen in de strijd tegen slavernij in alle vormen..

Zo sloot ik mijn week af in de stad waar we samen met Kru Nam een kathedraal bezochten, de bekende kabel car namen met een kijkje op de Blue angels die aan het trainen waren met de Jets voor het komende weekend..

 

 

Week 15
As global forum draws closer, we worked on the last preparations that need to be taken, as always, the time is fun and exciting ..
This week we also enjoyed Kru Nam from Thailand who was present in SF and told her story at Benita’s church on Wednesday evening and Thursday evening spoke at  USF ..
A very touching story about how Kru Nam took the street children off the street who were seen as the least among the least and even had no state documents where they ware not been seen as  Thai civilians, a fight with years of fighting and surviving with little or no income for all these children to feed. By Kru Nam’s strong will to give children a new future, one day she met with David Batstone where they told each other story .. David’s heart was touched and wanted to do something about that situation. So he made his promise and started writing a book to hand over financial support to this project .. During the writing of David’s book he received email from Kru Nam and indicates that more children were added. So David founded the Not For Sale campaign and created a team to work on this together. As many times read in my previous reports of my experiences here at NFS, I can only confirm that a great team with passion and enthusiasm working hard to bring an end to slavery. I would like therefore reaffirm what a big heart, and each in itself has,  a privilege for me to be a part of this, to see how the different platforms expand in all directions and the organization has an exceptional growth .. People of all backgrounds  and from everywhere show a great interest in the battle against slavery in all its forms.
So I closed my week in the city where we together with Kru Nam, visited a cathedral, the famous cable car while we could watch the Blue Angels who were training with the Jets for the next weekend ..

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s